• Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego (dalej także jako AGD PERFEKT) i zasady realizacji zamówień składanych za pośrednictwem serwisu internetowego, zgłaszania reklamacji i trybu ich rozpatrywania (Usługa) i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
 2. Sklep internetowy umożliwia składanie zamówień dotyczących sprzętu RTV, AGD i akcesoriów dziecięcych, zabawek i innych produktów. Szczegółowy i aktualny wykaz produktów oraz kategorii zbiorczych dostępny jest na stronie głównej Serwisu.
 3. Administratorem sklepu internetowego AGD PERFEKT umieszczonego pod adresem www.agdperfekt.pl jest ELBIS sp. z o.o., z siedzibą: ul. Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 39, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 937-23-33-033; REGON 072698243, tel. 33 815 90 06, e-mail biuro@agdperfekt.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod nr: KRS 0000052797. zwana w dalszej części regulaminu "SPRZEDAWCĄ"

II. Ceny i składanie zamówień

 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego AGD PERFEKT wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz koszt gospodarowania odpadami elektronicznymi (KGO). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które podane są każdorazowo w procesie składania zamówienia (w zależności od rodzaju i ilości zamawianych produktów) oraz innych opłat i kosztów, o ile kupujący wyrazi na nie zgodę (wybierze je) w procesie składania zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest przy wykorzystaniu konta klienta (wymagającego rejestracji) lub bez rejestracji (jednorazowo). Rejestracja i stworzenie konta umożliwiają m.in. przeglądanie historii zamówień, zapamiętywanie danych do wysyłki i innych stałych ustawień. W procesie rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy, numer kontaktowy.
 3. Sprzedawca w wyraźnie oznaczonych przypadkach umożliwia skorzystanie z rabatów, upustów, w tym tzw. kuponów rabatowych, których dane podawane są w ramach procedury zamawiania.

III. Potwierdzenie, realizacja zamówień i dostawa zamówionych produktów

 1. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest poprawne wypełnienie przez kupującego formularza zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za złożone w momencie zatwierdzenia wypełnionego formularza, co następuje przez kliknięcie przycisku „zamów i zapłać”. 
 3. Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Towar w ciągu 7 dni, chyba że strony umowy ustaliły inaczej, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Wysyłka zakupionego towaru następuje, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.
 5. Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich i pocztowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe informacje w tym zakresie podawane są przed zatwierdzeniem (podsumowaniem) zamówienia.
 6. AGD PERFEKT jest uczestnikiem programu „Zaufane opinie” portalu Ceneo, który zapewnia system rekomendacji sklepów internetowych (http://info.ceneo.pl/zaufane-opinie/), wobec czego Klient może zostać poproszony o wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych w postaci adresu e-mail celem wypełnienia ankiety o dokonanej transakcji.

IV. Płatności i odbiory osobiste

 1. AGD PERFEKT proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:
  •Przelewem/wpłatą na konto: 52 1240 6449 1111 0010 8546 6392 
  •E-przelewem 
  •Płatność przy odbiorze (w siedzibie Sprzedawcy)
  •Płatność kartą płatniczą
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU S. A. O ile inaczej nie wskazano w procedurze zamawiania, skorzystanie z usług PayU S. A. nie wiąże się dla kupującego z żadnym dodatkowymi płatnościami. Jeśli skorzystanie z usług PayU S. A. wiąże się z dodatkowymi kosztami, ich wysokości zasady ponoszenia podawane są w ramach procedury składania zamówienia.
 3. Odbiór osobisty sprzętu AGD, RTV oraz kosiarek odbywa się w godzinach 8.00-17.00 ul. Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 39 43-300 Bielsko-Biała tel.: 33 812 26 26 wew 23 Odbiór osobisty branży dziecięcej odbywa się w godzinach 10.00-17.00 ul. Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 39 43-300 Bielsko-Biała tel: 33 812 26 26 wew 24

V. Gwarancja i rękojmia

 1. AGD PERFEKT dostarcza produkty nowe, bez wad.
 2. AGD PERFEKT jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 3. Niezależnie od rękojmi, niektóre produkty oferowane przez AGD PERFEKT mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub SPRZEDAWCY. Każdorazowo, jasna i wyraźna informacja w tym zakresie podana jest na karcie produktu. Jeśli informacji takiej brak, oznacza to, że dodatkowa gwarancja nie jest udzielana. Warunki, w tym przede wszystkim okres gwarancyjny produktu podany jest w jego opisie na karcie produktu, a także dodatkowo na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów, jak i na stronach internetowych producentów bądź importerów.
 4. Zgłoszenia związane z roszczeniami wynikającymi z rękojmi oraz gwarancji SPRZEDAWCY prosimy składać kierując się danymi podanymi w § 1, w szczególności można w tym celu korzystać z adresu e-mail serwis@elbis-agdrtv.pl. Roszczenia wynikające z innych gwarancji powinny być realizowane zgodnie z ich postanowieniami.
 5. Realizacja uprawnień z rękojmi odbywa się na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, jednak w celu najszybszego i najdogodniejszego rozpatrzenia roszczeń związanych z rękojmią lub gwarancją AGD PERFEKT sugeruje, aby informacja na temat reklamowanego produktu zawierała w szczególności:
  •Pełną nazwę produktu
  •Numer transakcji (zawarty w mailu zwrotnym, a nie na specyfikacji dostawy)
  •Opis uszkodzenia
 6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze SPRZEDAWCĄ w celu wyjaśnienia sprawy.
 7. Kupujący, będący konsumentem, w przypadku skorzystania z uprawnień przewidzianych przepisami o rękojmi, zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy, najtańszym zwykłym sposobem dostarczania rzeczy oferowanym przez Sprzedawcę, chyba że strony uzgodnią inaczej. Kupujący niebędący konsument zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na własny koszt.

VI. Zwroty towarów

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach opisanych w art. 38 ww. Ustawy.
 3. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawarte jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, przesyłając go.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt SPRZEDACY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że SPRZEDAWCA zaproponuje, że sam produkt odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usługi (a więc inne, niż dotyczące rękojmi lub gwarancji towaru bądź spraw związanych ze zwrotem towaru) winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: serwis@elbis-agdrtv.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

VIII. Dane osobowe

 1. Dane osobowe są chronione w spółce Elbis Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, to jest: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Elbis Sp. z o.o. z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała ul. Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 39.
 3. Dane osobowe podawane spółce Elbis Sp. z o.o. podczas zakupów, reklamacji lub podczas korzystania ze stron WWW spółki Elbis Sp. z o.o. przetwarzane są w różnych celach:
  a) w celu umożliwienia potencjalnym Klientom dostępu do sklepów internetowych (rejestracji w sklepie, utworzenia konta w sklepie) prowadzonych przez Elbis Sp. z o.o.,
  b) w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży, w tym także – o ile Klient sobie tego zażyczył – przesłania mu zakupionego towaru lub usługi,
  c) w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru),
  d) w celu przesyłania zainteresowanym subskrybentom elektronicznego biuletynu informacyjnego (newsletter) o nowościach, ofercie handlowej i promocjach spółki Elbis Sp. z o.o., jeżeli zainteresowana osoba wyraziła wcześniej zgodę na otrzymywanie od nas newslettera,
  e) w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez osobę zainteresowaną zapytanie, przesłane spółce Elbis Sp. z o.o. w formie korespondencji papierowej lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie WWW.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi dokonanie czynności służących osiągnięciu wymienionych wyżej celów.
 5. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ma prawo żądania od administratora ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W przypadku danych osobowych, co do których osoba wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, to jest danych służących do utworzenia konta w sklepie internetowym lub danych służących subskrypcji newslettera, osoba ta może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie.
 7. Spółka Elbis Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO, z uwzględnieniem zasad dotyczących przetwarzania: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia czasowego przechowywania oraz integralności i poufności, dokładając szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:
  a) przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  b) pozyskiwane tylko dla określonych celów i przetwarzane dalej wyłącznie w sposób zgodny z tymi celami,
  c) dokładne, aktualne i adekwatne (nie nadmiarowe),
  d) przechowywane nie dłużej, niż to konieczne,
  e) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą,
  f) bezpiecznie przechowywane.
 8. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez spółkę Elbis Sp. z o.o. mają jedynie osoby, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i upoważnione przez administratora na piśmie do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty przetwarzające na podstawie umów zawartych na piśmie.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Prawidłowe korzystanie z usługi jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz najnowsze wersje popularnych przeglądarek internetowych (tj. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari), obsługujących JAVA SCRIPT . Niektóre usługi i narzędzia, zwłaszcza związane z zamawianiem produktów, mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z zamieszczanych usług wideo może wymagać posiadania oprogramowania Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej, chyba że inaczej zaznaczono.
 2. W trakcie korzystania z usługi w systemie informatycznym Klienta mogą być instalowane pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane przez AGD PERFEKT mają charakter sesyjny oraz stały. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), a także na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 3. Komisja Europejska od 15 lutego 2016r., pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Nasz adres poczty elektronicznej, jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach to: biuro@agdperfekt.pl
 4. AGD PERFEKT może też zapewnić korzystanie z innych usług, zwłaszcza newslettera, za uprzednią zgodą użytkownika. Korzystanie z takiej usługi nie wymaga rejestracji, niemniej w celu automatycznego otrzymywania newslettera niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. AGD PERFEKT organizuje i prowadzi różnego rodzaju promocje, konkursy, akcje. Szczegółowe regulaminy lub zasady, o ile nie są podane jednocześnie z ogłoszeniem, znajdują się w zakładce: „Konkursy, promocje, akcje”.
 6. Współpracujemy z RatingCaptain, narzędziem służącym do badania satysfakcji naszych klientów z świadczonych przez nas usług/sprzedawanych produktów. W ramach współpracy będziemy prosili Cię o wypełnienie ankiety lub wystawienie nam lub naszym produktom/usługom recenzji.
  Dodatkowo narzędzie RatingCaptain przetwarza dane dotyczące Twojej Twojej aktywności w naszym serwisie (odwiedzane podstrony, czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia, sposób korzystania z usług/oglądane produkty), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację. Zawarliśmy z RatingCaptain stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zaznaczamy, że Twoje dane nie będą profilowane przy wykorzystaniu narzędzia RatingCaptain. Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy: biuro@agdperfekt.pl
 7. Regulamin wchodzi w życie 25 grudnia 2014r.
 8. Do zamówień złożonych w serwisie internetowym przed 25 maja 2018r. stosuje się postanowienia wcześniejszego regulaminu, dostępnego pod tym adresem: https://sklepbielskobiala.pl/content/6-stary-regulamin