Opinie o Nas

REGULAMIN
akcji promocyjnej
„Cashback 200zł”
polegającej na zwrocie gotówki (udzieleniu rabatu posprzedażowego) lub udzieleniu rabatu podczas dokonywania zakupu urządzenia na zasadach określonych niniejszym regulaminem (odpowiednio „Regulamin” i „Akcja”).

§1 Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Akcji jest Elbis Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000052797, nr NIP: 937-233-30-33 („Organizator”).

1.2 Akcja ani żaden ze składników Akcji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

1.3 Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4 Akcja obejmuje sprzedaż premiową ekspresu do kawy Siemens TP501R09 i polega na udzieleniu premii w postaci rabatu posprzedażowego lub podczas dokonywania zakupu w wysokości 200zł brutto (dalej ,,Premia”).

1.5 Czas trwania Akcji obejmuje okres od 01.08.2021 roku do 31.08.2021 roku („Czas Trwania Akcji”), nie dłużej jednak niż do wyczerpania kwoty przeznaczonej przez Organizatora do wypłaty Uczestnikom Akcji(„Pula Premii”).

1.6 Pula Premii wynosi 20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, zero groszy) na moment rozpoczęcia Akcji.

1.7 W przypadku gdy Pula Premii wyczerpie się przed dniem 31.08.2021 r., Organizator może wcześniej zakończyć Akcję. W takiej sytuacji Organizator umieści na stronie internetowej agdperfekt.pl informację o wcześniejszym zakończeniu Akcji z powodu wyczerpania Puli Premii.

1.8 Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.

§2 Warunki uczestnictwa w Akcji

2.1 W Akcji mogą wziąć udział osoby, które
a) zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
b) ukończyły 18 rok życia,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
b) dokonały zakupu Urządzenia w sklepie internetowym agdperfekt.pl, w siedzibie sprzedawcy lub na koncie użytkownika AGD-PERFEKT na platformie Allegro.pl

2.2 Udział w Akcji jest dobrowolny.

§3 Zasady Akcji

3.1 Premię otrzyma Uczestnik Akcji, który spełni warunki określone w §2 Regulaminu.

3.2 Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z Uczestnikiem Akcji w terminie 30 dni od daty zakupu Urządzenia

3.3 Uczestnik Akcji może zgłosić wiele Urządzeń w ramach Akcji.

3.4 Premia należy się jednokrotnie od każdego Urządzenia zgłoszonego zgodnie z postanowieniami §3 Regulaminu. Premia przysługuje od każdego Urządzenia osobno.

3.5 Premia nie podlega wymianie na ekwiwalent rzeczowy.

§4 Sposób realizacji Premii

4.1. Wypłata Premii lub udzielenie rabatu podczas dokonywania zakupu będzie realizowana każdorazowo Uczestnikowi Akcji  po stwierdzeniu przez Organizatora zgodności z Regulaminem zgodnie z procedurą opisaną w §3 powyżej.

4.2 W przypadku dokonania zakupu na platformie agdperfekt.pl rabat jest udzielany po wpisaniu Kodu Rabatowego „CASHBACK” podczas finalizacji zamówienia lub w przypadku nieskorzystania z Kodu Rabatowego wypłata Premii następuje na wskazany przez Uczestnika Akcji nr rachunku bankowego w terminie do 30 dni.

4.3 W przypadku zakupu Urządzenia w punkcie sprzedaży Organizatora rabat udzielany jest podczas dokonywania zakupu.

4.4 W przypadku dokonania zakupu na koncie użytkownika AGD-PERFEKT na platformie Allegro.pl w zależności od formy płatności:
a) płatność przy odbiorze – Rabat zostaje udzielony po dokonaniu zakupu lub wypłacony na wskazany przez Uczestnika Akcji nr rachunku bankowego w terminie do 30 dni.
b) płatność za pośrednictwem Operatora Płatności – Premia zostanie wypłacona za pośrednictwem Operatora Płatności na instrument płatniczy, z którego zostało opłacone zamówienie lub na wskazany przez Uczestnika Akcji nr rachunku bankowego w terminie do 30 dni.
c) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Organizatora - Rabat zostaje udzielony po dokonaniu zakupu lub wypłacony na wskazany przez Uczestnika Akcji nr rachunku bankowego w terminie do 30 dni.

§5 Podatki

5.1 Udzielona Uczestnikowi Akcji Premia nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§6 Reklamacje

6.1 Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane listem poleconym na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: biuro@agdperfekt.pl

6.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Akcji.

6.3 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika Akcji (do korespondencji) lub adres e-mail, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6.5 Uczestnik Akcji o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji lub pocztą elektroniczną (w zależności od tego, jaką drogą Uczestnik złożył reklamację) w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

§7 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

7.1 [Administrator danych] Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Elbis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Boruty Spiechowicza 39, 43-300 Bielsko-Biała

7.2 [Podstawa podania danych] Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez Organizatora działań, w związku z którymi udostępniają Państwo swoje dane osobowe.

7.3 [Cel i podstawa prawna przetwarzania] Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Oragnizatora jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne w celu realizacji dla Państwa przez Oragnizatora działań, w związku z którymi udostępniają Państwa swoje dane osobowe (tj. wykonywania praw i obowiązków wynikających z regulaminu danego działania Organizatora) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora obejmujących: rozpatrywanie reklamacji, przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. b lub f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - określanego mianem „RODO”.

7.4 [Okres przetwarzania] Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji przez Organizatora działań, w związku z którymi udostępnili Państwo swoje dane osobowe, okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami.

7.5 [Państwa prawa] Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7.6 [Organ ochrony danych osobowych] Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych.

7.7 [Dane kontaktowe] Jeżeli będą mieli Państwo pytania lub będą chcieli zrealizować przysługujące Państwu prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z biuro@agdperfekt.pl

§8 Postanowienia końcowe

8.1 Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora. Jest on także dostępny na następującej stronie internetowej: agdperfekt.pl, do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika.

8.2 W ramach Akcji Organizator może wysyłać na numer telefonu komórkowego lub adres e-mail Uczestnika Akcji podany przez niego na potrzeby udziału w Akcji bieżące informacje związane z jego udziałem w Akcji. Liczba sms i wiadomości e-mail nie powinna przekroczyć 10 w miesiącu. Koszt odbioru SMS może wynikać z taryfy operatora, z którego usług telekomunikacyjnych korzysta Uczestnik

8.3 Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w Akcji można zgłaszać pod adres Oraganizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: biuro@agdperfekt.pl z dopiskiem: „Cashback 200zł”.

8.4 W przypadku przesłania Zgłoszenia lub jakiegokolwiek innego komunikatu pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.